بایگانی ماهیانه: ژوئن 2012

قیمت زیبایی ! ؟

مردي در نمايشگاهي گلدان مي فروخت
زني نزديك شد و اجناس او را بررسي  كرد . بعضي ها بدون تزيين بودند، اما بعضي ها هم طرحهاي ظريفي داشتند
زن قيمت گلدانها را پرسيد و شگفت زده دريافت كه قيمت همه آنها يكي است
او  پرسيد:چرا گلدانهاي نقش دار و گلدانهاي ساده يك قيمت هستند؟
چرا براي  گلداني كه وقت و زحمت بيشتري برده است همان پول گلدان ساده را ميگيري؟
فروشنده گفت: من هنرمندم . قيمت گلداني را كه ساخته ام مي گيرم. زيبايي  رايگان است

کفش قرمز

دخترک طبق معمول هر روز جلوی کفش فروشی ایستاد و به کفش هاش قرمز رنگ با حسرت نگاه کرد و بعد به بسته های چسب زخمی که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد :”اگر تا پایان ماه هر روز بتونی تمام چسب زخم هایت را بفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات می خرم دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت:یعنی من باید دعا کنم که هر روز دست و پا یا صورت 100 نفر زخم بشه تا…و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه و افتاد و گفت:”نه… خدا نکنه…اصلآ کفش نمی خوام